Eğitici El Kitabı
Yayın Kapağı

Kategori: Uygulayıcı ve Eğitici Kitaplar

Yönetici Kılavuzu
Yayın Kapağı

Kategori: Uygulayıcı ve Eğitici Kitaplar

Aile Eğitim ve İletişimi Eğitici Materyal Kılavuzu
Yayın Kapağı

Kategori: Uygulayıcı ve Eğitici Kitaplar

Hukuk Eğitici Materyal Kılavuzu
Yayın Kapağı

Kategori: Uygulayıcı ve Eğitici Kitaplar

İktisat Eğitici Materyal Kılavuzu
Yayın Kapağı

Kategori: Uygulayıcı ve Eğitici Kitaplar

Medya Eğitici Materyal Kılavuzu
Yayın Kapağı

Kategori: Uygulayıcı ve Eğitici Kitaplar

Sağlık Eğitici Materyal Kılavuzu
Yayın Kapağı

Kategori: Uygulayıcı ve Eğitici Kitaplar

Kurumsal Materyal Kılavuzu
Yayın Kapağı

Kategori: Uygulayıcı ve Eğitici Kitaplar

AEP Üzerine Notlar
Yayın Kapağı

Kategori: Uygulayıcı ve Eğitici Kitaplar

AEP Program Kitabı
Yayın Kapağı

Kategori: Uygulayıcı ve Eğitici Kitaplar

Hayatın İlk Çeyreği (0-18 Yaş Gelişimi)
Yayın Kapağı

Bu eğitim anne babaların; çocuklarının devinsel (motor), duygusal, sosyal, dilsel ve zihinsel gelişimlerini destekleyebilmelerine, beklenen gelişim seyri dışında oluşabilecek durumları gözden kaçırmamalarına, davranış problemleri ile daha iyi baş edebilmelerine katkı sağlamaktadır.

Kategori: Aile Eğitim ve İletişimi

AEP - Aile Eğitim Programı
Yayın Kapağı

Bu eğitim katılımcıların; evlilik öncesi dönemde ikili ilişkiler, eş seçimi, evlilik ve ebeveynliğe dair bir bilinç kazanmalarına, sağlıklı bir evlilik ilişkisinin gerektirdiği becerileri edinmelerine, evlilik kalitesini zenginleştirecek ve aile bağlarını kuvvetlendirecek becerileri kazanmalarına katkı sağlamaktadır.

Kategori: Aile Eğitim ve İletişimi

Okul ve Aile
Yayın Kapağı

Bu eğitim anne babaların, çocuklarının okul deneyimlerini geliştirecek bilgi ve becerilere sahip olmalarına katkı sağlamaktadır.

Kategori: Aile Eğitim ve İletişimi

Aile Yaşam Becerileri
Yayın Kapağı

Bu eğitim aile bireylerinin; etkili yaşam becerileri geliştirerek beklenen ve beklenmeyen olaylar karşısında dayanıklılıklarını koruyabilmelerine, sağlıklı bir iletişim ortamı kurabilmelerine, yaşamdaki geçiş noktalarını daha az problemli geçirmesini sağlamalarına katkı sağlamaktadır.

Kategori: Aile Eğitim ve İletişimi

Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri
Yayın Kapağı

Bu eğitim ile üstün yetenek ve zeka kavramlarının ayrımı, üstün yeteneğin farklı zeka alanlarında ortaya çıkabileceği, üstün yetenekli çocuklarla ilgili yanlış inanışlar, üstün yetenekli çocukların genel özellikleri, ihtiyaçları ve üstün yetenekli çocukla baş etmede ailelere öneriler, ana-baba tutumları, çocuğun eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, Türkiye’de üstün yetenekli çocukların eğitimleri ile eğitim kurumlarında dikkate alınması gereken hususlar hakkında katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Kategori: Aile Eğitim ve İletişimi

Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü
Yayın Kapağı

Bu eğitim ile değer kavramının ne olduğu, değer tipleri ve önceliklerinin özellikleri, değerler ile tutum, davranış, kural ve normlar arasındaki ilişkiler, ebeveynliğin tanımı ve işlevleri, ebeveynlik tarzları, değer aktarımında önemli olan ebeveynlik uygulamaları, sosyalleşme ve değerlerin içselleştirilmesi süreci, ebeveynlerden çocuklara değer aktarılabilmesi için dikkat edilmesi gereken temel ilkeler hakkında katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Kategori: Aile Eğitim ve İletişimi

Tek Ebeveynli Aileler
Yayın Kapağı

Bu eğitim ile ailelerin tek ebeveynli yaşamda karşılaştıkları ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal sorunlar ile çözüm önerileri, çocukların gelişimsel dönemleri doğrultusunda tek ebeveynli olmanın etkilerinin farklılaşacağından hareketle yaş dönemlerine göre (bebeklik dönemi, okul öncesi dönem, okul dönemi ve ergenlik dönemi) gelişim özellikleri, tek ebeveynli aile olmanın çocuklar üzerine etkisi ve neler yapılabileceğine ilişkin bilgi verilmekte; boşanma, ölüm ve terk edilme sonucu oluşan tek ebeveynli yaşama dair her dönem için ayrı ayrı ebeveynlere önerilerde bulunulmaktadır.

Kategori: Aile Eğitim ve İletişimi

Hukuk Okuryazarlığı
Yayın Kapağı

Bu eğitim katılımcıların hukuk pratiğinin temel kavramlarını, kurumlarını ve işleyişini kavramalarına katkı sağlamaktadır.

Kategori: Hukuk

Kişi Hakları
Yayın Kapağı

Bu eğitim kişilerin sahip oldukları temel haklar konusunda bilgi edinmelerine katkı sağlamaktadır.

Kategori: Hukuk

Aile Hukuku
Yayın Kapağı

Bu eğitim katılımcıların aile olmaya ve aileyi sonlandırmaya yönelik hukuki düzenlemeleri öğrenmelerine katkı sağlamaktadır.

Kategori: Hukuk

İş Hayatı ve Hukuk
Yayın Kapağı

Bu eğitim katılımcıların, çalışan ve çalıştıran olarak, iş hayatını şekillendiren bazı temel düzenlemeleri öğrenmelerine katkı sağlamaktadır.

Kategori: Hukuk

Özel Gereksinim Grupları
Yayın Kapağı

Bu eğitim katılımcıların, bulundukları özel durum dolayısıyla sahip oldukları özel hakları öğrenmelerine katkı sağlamaktadır.

Kategori: Hukuk

Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi
Yayın Kapağı

Bu eğitim ailelerin; değişik dönem ve düzeydeki ihtiyaçlarını belirlemelerine, gelirlerini artıracak finansal olanaklar ile tasarruf ve yatırım araçlarını fark etmelerine, gerçekçi bir finansal planlamayı uygulayarak harcamalarını denetim altına almalarına katkı sağlamaktadır.

Kategori: İktisat

Finansal Okuryazarlık
Yayın Kapağı

Bu eğitim ailelerin; değişik dönem ve düzeydeki ihtiyaçlarını belirlemelerine, harcamalarını denetim altına almalarına, ihtiyaçlarına yönelik finansal ürün ve araçları fark etmelerine, aşırı borçlanma ve finansal dışlanma gibi potansiyel sorunları fark etmelerine ve önlem almalarına, olası ekonomik darboğaz ya da kriz durumlarına hazırlıksız yakalanmalarını önlemeye katkı sağlamaktadır.

Kategori: İktisat

Enerji Tasarrufu
Yayın Kapağı

Bu eğitim, enerjinin nasıl verimli kullanılabileceğinin bilinmesine, enerjinin verimli kullanımının aile bütçesine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısı konusunda bir bilinç geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Kategori: İktisat

Aile ve Alışveriş
Yayın Kapağı

Bu eğitim aile bireylerinin, mal ve hizmet satın alırken güvenli, etkin, hak ve sorumluluklarının bilincinde hareket etmelerine katkı sağlamaktadır.

Kategori: İktisat

Küçük (Mikro Ölçekli) İşletme Girişimciliği
Yayın Kapağı

Bu eğitim, katılımcıların küçük ölçekli işletme kurabilme, örgütleyebilme, finansman sağlayabilme ve pazarlayabilme bilgi ve becerilerini arttırmalarına katkı sağlamaktadır.

Kategori: İktisat

Medyayı Tanımak
Yayın Kapağı

Bu eğitim aile bireylerinin; iletişim, kitle iletişimi ve medya hakkında temel bilgileri ve kavramları öğrenmelerine, medya ürünleri, kuruluşları ve çalışanlarını daha iyi tanımalarına katkı sağlamaktadır.

Kategori: Medya

Medyayı Kavramak
Yayın Kapağı

Bu eğitim aile bireylerinin; medyanın nasıl işlediğinin, medya içeriğinin oluşum sürecinin, medyanın kendine has dilinin, ve medyanın birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerinin farkına varmalarına katkı sağlamaktadır.

Kategori: Medya

Bilinçli Medya Kullanımı
Yayın Kapağı

Bu eğitim aile bireylerinin; medya içeriğini eleştirel bir süzgeçten geçirme, medya ile ilişkilerini belli bir program dâhilinde ve ihtiyaçlara göre düzenleme, medyanın yanlış kullanımı ile oluşabilecek risklerden korunma ve pasif bir izleyici olmak yerine medyaya aktif katılma becerilerini kazanmalarına katkı sağlamaktadır.

Kategori: Medya

Aile ve İnternet
Yayın Kapağı

Aile ve İnternet adlı yayın, toplumu ve onun en temel birimi olan aileyi derinden etkileyen ve önemli değişimlere yol açan internet konusunda bir başucu kitabı niteliğindedir. Bu teknolojileri kullanan ailelerin “digital aile” olarak nitelendirildiği kitapta, özellikle sosyal medya, cep telefonu, digital oyunlar kullanımı konularında yol gösteren örnek olaylar sunulmaktadır.

Kategori: Medya

Sağlık Okuryazarlığı
Yayın Kapağı

Bu eğitim aile bireylerinin, vücudun yapı, sistem, işlev ve işleyişi ile ilgili temel bilgileri edinerek normal dışı durumların ayırdına varmalarına katkı sağlamaktadır.

Kategori: Sağlık

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma
Yayın Kapağı

Bu eğitim aile bireylerine; sağlığı etkileyen faktörler, sağlığın kaybedilmesiyle ortaya çıkan hastalıkların nedenleri, hastalık ortaya çıkmadan hastalıklardan korunma yolları, hastalıkların erken teşhis edilme yöntemleri, gündelik yaşam aktivitelerini daha sağlıklı biçimde organize etmeleri ve yararlı alışkanlıklar geliştirmeleri konusunda temel bilgileri sunmaktadır.

Kategori: Sağlık

Çocuk ve Ergen Sağlığı
Yayın Kapağı

Bu eğitim aile bireylerinin, çocuk ve ergen sağlığıyla ilgili temel gelişim evrelerini, bu evrelere özgü sağlık ihtiyaçlarını öğrenmelerine ve doğru zamanda gerekli hazırlıkları yapmalarına katkı sağlamaktadır.

Kategori: Sağlık

Üreme Sağlığı ve Sağlıklı Annelik
Yayın Kapağı

Bu eğitim katılımcıların; sağlıklı bir cinsel yaşam için gerekli bilgi ve anlayışlara sahip olmalarına, çocuk sahibi olma sürecinde gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası anne ve bebeğin sağlıklı bir süreç geçirmesine yardımcı olacak bilgileri edinmelerine katkı sağlamaktadır.

Kategori: Sağlık

Yaşlı Sağlığı
Yayın Kapağı

Bu eğitim aile bireylerine; kendilerinin de yaşayacağı/yaşadığı bir evre olarak yaşlılık dönemi hakkında bilgi sahibi olmalarına, bakmakla yükümlü oldukları yaşlıların sağlıklarını korumalarına, bakmakla yükümlü oldukları yaşlıların hastalandıklarında tedavisine yardım etmelerine ve yaşlıların bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmelerine yarayacak bilgi ve beceriler konusunda katkı sağlamaktadır.

Kategori: Sağlık

İlk Yardım
Yayın Kapağı

Bu eğitim, katılımcıların çevresindeki kişilerin hayati tehlike arz eden acil sağlık sorunlarıyla karşılaşmaları durumunda; tıbbi yardım gelene kadar hasta veya kazazedeyi hayatta tutabilecek, durumlarının kötüye gitmesini engelleyebilecek ve onların iyileşmesine katkıda bulunabilecek bilgileri edinmelerine katkı sağlamaktadır.

Kategori: Sağlık

Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma
Yayın Kapağı

Bu eğitim, madde kullanım riski olan bireylerin ve ailelerinin; madde kullanım süreçleri, madde kullanım riskini arttıracak etkenler, risk grubunda bulunanlara nasıl uygun müdahale edileceği, kaymanın öncü sinyalleri, baş etme yöntemleri ve kaymayı önleme teknikleri, kötüye kullanılan maddeler hakkında bilgilenmelerine ayrıca ergen sahibi ailelerin; ergenlik dönemi ve bu dönemdeki değişimler, ergenlikte riskli davranışlar, sorun alanları ve yapılması gerekenler hakkında bilinçlenmelerine, beraberinde uygun ebeveyn tutumlarını ve müdahale yöntemlerini uygulayacak yetkinliği kazanmalarına katkı sağlamaktadır.

Kategori: Sağlık

Çocuk Yetiştirmede Temel Beceriler
Yayın Kapağı

Çocuk Yetiştirmede Temel Beceriler

Kategori: AEP Eğitim Paketleri

Gençler İçin Yaşam Becerileri-I
Yayın Kapağı

Gençler İçin Yaşam Becerileri-I

Kategori: Gençler İçin Yaşam Becerileri ve İş Hayatına Hazırlık Eğitim Paketi

Gençler İçin Yaşam Becerileri-II
Yayın Kapağı

Gençler İçin Yaşam Becerileri-II

Kategori: Gençler İçin Yaşam Becerileri ve İş Hayatına Hazırlık Eğitim Paketi

Gençler İçin Çalışma Hayatı ve Hukuk
Yayın Kapağı

Gençler İçin Çalışma Hayatı ve Hukuk

Kategori: Gençler İçin Yaşam Becerileri ve İş Hayatına Hazırlık Eğitim Paketi