Kurumlar

 

Hâlihazırda ailelere yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri farklı kurumlar tarafından çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. AEP’nin doğrudan uygulamalarını yapabilecek veya işbirliği yapılabilecek başlıca kurum ve kuruluşlar şu şekilde sıralanabilir:

 

   • • Sivil Toplum Kuruluşları: AEP’nin ana platformlarından biri sivil toplum kuruluşlarıdır. Sivil toplum kuruluşları, halka etkili şekilde ulaşabilen kurumların başında gelmektedir. Gönüllülüğe ve liderliğe dayalı olarak işleyen ve artık çok farklı alanlarda uzmanlaşmışları bulunan sivil toplum kuruluşları, iletişimde oldukları ailelere ve bireylere AEP ile daha sistematik bir eğitim programı sunmuş olacaktır.

   • • Kültür Merkezleri: Kamu ve yerel yönetimlere ait çok sayıda kültür merkezi özellikle geniş katılımlı toplantılar için ana platform olacaktır.

   • • Kamu Kurum ve Kuruluşları: Bütün kamu kurumları çalışanlarına yönelik olarak iş çıkışları veya hafta sonlarında AEP uygulaması yapabilecektir.

   • • Okulöncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyinde Eğitim Veren Kurumlar: Örgün eğitim kurumları vatandaşlarımızın en sık iletişim kurduğu, bu sebeple AEP uygulamaları açısından stratejik öneme sahip kuruluşların başında gelmektedir. Kamu ya da özel örgün eğitim kurumları personel, ekipman ve donanım açısından AEP’nin uygulamalarını en kolay yürütecek kurumlardır. Bu kurumlarda yalnızca öğrenci velileri değil bölge sakinlerine de ulaşmak mümkün olabilecektir.

   • • Yaygın Eğitim Kurumları: Halk eğitim merkezleri başta olmak üzere, yerel yönetimler tarafından yürütülen meslek eğitim merkezlerinde eğitimlere katılanlara ya da diğer mahalle sakinlerine ulaşılabilir. Bu kurumlar özellikle yetişkinlerin gönüllülük ilkesinin daha belirgin olduğu mekânlar olması sebebiyle çok sayıda yetişkine ulaşma potansiyeline sahiptir.

   • • Yükseköğretim Kurumları: Özellikle çalışma yaşamına katılma ve aile kurma sürecinin hemen öncesinde bulunan üniversite öğrencilerine AEP uygulaması sunulabilir.

   • • Dinî Kurumlar: Başta camiler ve Kur’an kursları olmak üzere ilgili bölgede yaşayan ailelerin inanç ve ibadetlerini öğrenip yaşadıkları bu mekânlarda da AEP modülleri sunulabilir.

   • • Sağlık Kuruluşları: Başta halka en yakın sağlık birimleri olan sağlık ocakları olmak üzere poliklinik, hastane, dispanser gibi her türde kamu ve özel sağlık kuruluşunda özellikle sağlık modülleri uygulanabilir. Bunların yanı sıra yerel yönetimlere bağlı sağlık merkezleri de yine AEP uygulamaları için kolay erişilebilir platformlardan biridir.

   • • Alışveriş Merkezleri: Özellikle büyük şehirlerde vatandaşlarımızın akşamları ve hafta sonları en çok vakit geçirdiği mekânlar olarak alışveriş merkezleri, AEP açısından önemli platformlar arasında yer alabilir.

   • • Özel İşletmeler: Büyük ölçekli işletmeler AEP’nin uygulanabileceği kurumlar arasında yer alabilecektir. Personelin yanı sıra bu kuruluşlar sosyal sorumluluk kapsamında AEP’nin uygulamasını

   • yaygınlaştırmada da destek sağlayabilir.

   • • Özel Kurslar: Ülkemizde sayısı oldukça fazla olan sürücü kursları, yabancı dil ve bilgisayar eğitimi veren merkezler de AEP uygulamalarında işbirliği yapılabilecek kurumlar arasında yer alabilecektir.

   • • Psikolojik Danışma ve Terapi Merkezleri: Rehberlik Araştırma Merkezleri, SHÇEK’e bağlı danışma merkezleri, yerel yönetimler ve özel işletmelere bağlı danışma merkezleri de özellikle eğitim iletişim alanına ait modüllerin uygulanmasında başlıca platformlar arasında yer alacaktır.

   • • Yerel Yönetimlere Ait Merkezler: Semt Konakları, Bilgi Evi vb. çok sayıda farklı isimle mahalle sakinlerinin bir araya geldiği platformlardan biri olarak yerel yönetimlerin kontrolündeki bu merkezler, ailelerin kendilerini rahat hissettikleri ve kolay ulaşabildikleri ortamlar arasında yer almaktadır. Bu mekânlarda sıcak ve uygun bir eğitim atmosferi oluşturmak mümkün olabilir.

   • • Meslek Odaları, Birlik, Sendika, Kooperatif vb. Kuruluşlar: Doğrudan kamu yararına çalışan STK’ların yanı sıra üyelerinin menfaatini ön planda tutan bu kuruluşlar da AEP’nin aile üyelerine ulaşmasında önemli platformlardan biri olacaktır.

 

 

Formatörler

 

AEP eğitimleri, kurumların yanı sıra ATHGM tarafından sunulan “formatör eğitimi”ne katılmış ve sertifika almaya hak kazanmış kişilerce de uygulanabilir.

 

AEP Formatör Eğitim Programı (FEP), formatörlüğün gerektirdiği Aile Eğitim Programı’nı (AEP) tanıma, AEP yönetimi ve AEP eğiticiliği alanlarında yetkinlik kazanma alanlarında gönüllü katılımcılara sunulur. Dolayısıyla bu programa katılanlar ailelerle ve yetişkinlerle eğitim yapmak konusunda gerekli yeterlilikleri, AEP’in farklı illerde uygulanmasına rehberlik etmelerini sağlayacak nitelikleri ve AEP eğitici eğitimlerini düzenleyecek donanımı kazanırlar.